Sprawdź nasze usługi

Sprawdź nasze usługi

RB Broker specjalizuje się w doradztwie w zakresie ubezpieczeń w połączeniu z doradztwem finansowym i podatkowym.

 

Standardowe czynności wykonywane dla klienta w ramach usług brokerskich to:

 • identyfikację i analizę ryzyk ubezpieczeniowych klienta;
 • określenie metod zarządzania zidentyfikowanymi ryzykami;
 • przygotowanie programu ubezpieczenia, obejmującego działalność, majątek oraz pracowników klienta, a także aktualizację programu dostosowanie do zmian występujących na rynku ubezpieczeniowym i/lub potrzeb klienta – optymalizacja ubezpieczeniowa;
 • opracowanie (na podstawie zaakceptowanego przez klienta programu ubezpieczenia) zapytania ofertowego oraz przedłożenie go wybranym zakładom ubezpieczeniowym – niestandardowe indywidualne programy ubezpieczeniowe;
 • przeprowadzenie analizy otrzymanych ofert ubezpieczenia i dokonanie rekomendacji najatrakcyjniejszej oferty (z uwzględnieniem m.in. zakresu i ceny oferty oraz procesu obsługi);
 • negocjowanie z wybranymi zakładami ubezpieczeń optymalnych dla klienta warunków ubezpieczenia, w tym zakresu pokrycia i wysokości składki ubezpieczeniowej;
 • prowadzenie bieżącej obsługi zawartych umów ubezpieczenia, w szczególności:
  • kontrolę poprawności zapisów w dokumentach ubezpieczeniowych,
  • przekazywanie do klienta w ustalonych terminach wykazu zawartych umów ubezpieczenia,
  • informowanie klienta o terminach wznowień oraz opłatach składek lub kolejnych rat składek,
  • prowadzenie monitoringu i nadzoru nad realizacją zawartych umów ubezpieczenia,
 • przedstawianie propozycji zmian programu ubezpieczenia – także w związku ze zmieniającymi się możliwościami prawnymi,
 • pomoc w procesie likwidacji szkód powstałych w trakcie realizacji programu ubezpieczenia poprzez reprezentowanie interesów klienta wobec zakładów ubezpieczeniowych;
 • udzielanie porad i konsultacji w sprawach ubezpieczeniowych;
 • organizowanie i prowadzenie szkoleń dla pracowników klienta wykonujących zadania związane z ochroną ubezpieczeniową;
 • sporządzanie na wniosek klienta raportów zawierających informacje o funkcjonujących w umowach ubezpieczenia, zgłaszanych szkodach, wypłaconych odszkodowaniach i wysokości opłacanych składek;
 • opracowanie specjalnych programów ubezpieczenia - np. programów wspierających sprzedaż naszych klientów, programów ubezpieczeniowo-lojalnościowych, branżowe programy ubezpieczeń pracowniczych itp.;

Opracowujemy i wprowadzamy również specjalne programy ubezpieczeniowo-finansowe dla związków zawodowych oraz stowarzyszeń skupiających osoby fizyczne. Programy takie zapewniają członkom tych organizacji łatwy i tańszy dostęp do atrakcyjnych produktów ubezpieczeniowych, a związkom zawodowym czy stowarzyszeniom dodatkowe przychody.

logo rbRB Dom Brokerski Sp. z o.o. with affilieted in Russell Bedford Poland